^
search

Interested in this product?

Contact us

+45 5768 8181
Share on LinkedIn Share by E-mail

Incitamentspolitik

Overordnede retningslinjer for Glunz & Jensen Holding A/S’ incitamentsaflønning af ledelsen

Disse retningslinjer indeholder de generelle regler, der finder anvendelse for incitamentsaflønning af bestyrelsen og direktionen i Glunz & Jensen Holding A/S, samt for samme ledelsesmedlemmers incitamentsaflønning i andre selskaber kontrolleret af Glunz & Jensen Holding A/S. Incitamentsordninger, der retter sig mod andre ledende medarbejdere eller nøglemedarbejdere, er ikke omfattet af disse retningslinjer.

Baggrunden for anvendelsen af incitamentsaflønning som en del af vederlaget til ledelsen er et ønske om at sikre sammenfaldende interesser mellem ledelsen på den ene side og aktionærerne på den anden side. Derudover ønsker selskabet at give ledelsen et incitament til at nå både kort- og langsigtede mål samt at skabe værdi for aktionærerne.

Direktionen

Glunz & Jensen Holding A/S ønsker at tilbyde en attraktiv aflønning af medlemmer af direktionen - og kan som led heri i tillæg til den faste løn tilbyde hvert medlem af direktionen incitamentsaflønning.

Bestyrelsen træffer beslutning om at tilbyde hvert enkelt medlem af direktionen incitamentsaflønning og om det nærmere indhold heraf på grundlag af en samlet vurdering af selskabets resultater, markedsforhold og det enkelte medlems personlige indsats og præstation.

Incitamentsaflønningen kan omfatte følgende ydelser:

  • aktieoptioner
  • tegningsrettigheder (warrants)
  • bonus ifølge resultatkontrakt
  • generel bonus

 

Aktieoptioner og warrants skal udnyttes inden for en periode på maksimalt 5 år fra tildelingstidspunktet. Warrants tildeles i øvrigt på de vilkår, der følger af selskabets til enhver tid gældende vedtægter.

Resultatkontrakter kan maksimalt have en varighed på 5 år.

Resultatkontrakter er konkrete aftaler, der kan indgås mellem bestyrelsen og hvert enkelt medlem af direktionen. Sådanne kontrakter indeholder konkret fastsatte mål, hvis opfyldelse udløser bonus, der udbetales kontant. Målene skal kunne rummes af de oven for anførte hovedbetingelser for tildeling.

Generel bonus, herunder gratiale, kan tildeles efter bestyrelsens skøn dog under iagttagelse af de oven for fastsatte hovedbetingelser for tildeling.

I alt kan værdien af incitamentsaflønningen til hvert enkelt medlem af direktionen maksimalt udgøre et beløb pr. år svarende til medlemmets årlige faste grundløn beregnet før eventuelle pensionsbidrag i samme periode. Værdien af aktieoptioner og warrants fastsættes som den anslåede nutidsværdi på tildelingstidspunktet (Black-Scholes).

Bestyrelsen

Bestyrelsen for Glunz & Jensen Holding A/S aflønnes med et fast årligt vederlag, som godkendes hvert år på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmedlemmerne kan i tillæg hertil tildeles aktieoptioner og warrants efter samme principper, som er gældende for direktionen. Dog kan værdien af aktieoptioner og warrants til hvert enkelt medlem af bestyrelsen i alt maksimalt udgøre et beløb pr. år svarende til 1 gange bestyrelsesmedlemmets faste årlige vederlag i samme periode.

Nærværende overordnede retningslinjer er godkendt på selskabets ekstraordinære generalforsamling den 8. marts 2017 og offentliggjort på selskabets hjemmeside samme dato.

Proud to partner with

Proud to partner with

Counters

100%

Of all leading suppliers use Glunz & Jensen Technology

Products
95%

Percent of all products delivered on time 

News
131+

Countries served

SUPPORT
40+

Years in the printing industry

CONTACT US
Need after sales service?